นายสมพร เพชรประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะเล เปิดเผยว่า โรงเรียนบ้านหนองทะเลวิทยา ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจ ประจำปี 2566 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จากนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย ในงานการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “เมือง พลเมือง อัจฉริยะ : Smart City Smart Citizen” ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองทะเลได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

นายสมพร เพชรประพันธ์ ยังกล่าวอีกว่า โล่รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ เป็นรางวัลที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ได้มอบให้กับสถานศึกษาที่ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เด็กวัยเรียนวัยรุ่น ร่วมกับการใช้แพลตฟอร์ม “ก้าวท้าใจ” มาประยุกต์ใช้ในการเข้าถึงระบบสุขภาพ เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) กระตุ้นการมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมและเพียงพอในวัยเด็กวัยรุ่น รวมถึงเกิดความรอบรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จนบรรลุผลเชิงประจักษ์สามารถลดภาวะโภชนาการในวัยเด็กวัยรุ่นได้อย่างยอดเยี่ยม มีความเป็นมืออาชีพในการทำให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ สูง สมส่วน แข็งแรง และฉลาด โดยรางวัล “โรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจ” เป็นรางวัลที่พัฒนามาจากรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization) ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองทะเล ได้รับรางวัลจากกรมอนามัย 3 ปีซ้อน มาตั้งแต่ปี 2564-2566