นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ได้มอบหมายให้ ดร.วรรณดี  เกตแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองกำ อำเภอเมืองกระบี่  ให้การต้อนรับนายไพรัช  ศรีวิไลฤทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกำกับ ดูแลกิจการ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป พร้อมคณะ ที่ได้ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารเรียน “ทิสโก้ร่วมใจ 11” ที่ บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป   ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 5 ห้องเรียน  พร้อมค่าคุมงาน รวมจำนวน 10,578,000 บาท   ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อปี พ.ศ. 2564  และมีกำหนดแล้วเสร็จ เปิดใช้ในปี พ.ศ. 2567


นายไพรัช  ศรีวิไลฤทธิ์  กล่าวว่า  กลุ่มทิสโก้ริเริ่มโครงการทิสโก้ร่วมใจขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อมอบโอกาสด้านการศึกษา โดยจัดสรรทุนพัฒนาอาคารเรียนและครุภัณฑ์แก่โรงเรียนขยายโอกาสที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ซึ่งภาครัฐยังมีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นเร่งด่วน  เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีอาคารเรียนที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน เป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามวัย  โดยกลุ่มทิสโก้เป็นผู้สนับสนุนหลัก ดำเนินโครงการร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบ  ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จนกระทั่งในปี 2563 ได้มีการทบทวนแผนงานให้สอดคล้องกับประเด็นทางสังคมด้านการพัฒนาสาธารณสุข จึงได้ขยายการสนับสนุนไปยังสถานพยาบาลของรัฐ เพื่อร่วมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนด้วย โดยเมื่อปี 2563 ได้อนุมัติสร้างห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินมาตรฐาน Emergency Care System  “ทิสโก้ร่วมใจ 9”  ขนาด 1,012 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  ปี 2564/1 อนุมัติสร้างอาคารโรงอาหาร 260 ที่นั่ง โรงเรียนบ้านปงเคียน จังหวัดเชียงราย  “อาคารทิสโก้ร่วมใจ 10”  พร้อมมอบเครื่องเล่นสนาม และคอมพิวเตอร์จำนวน 10 ชุด และในปี 2564/2 ก่อสร้างอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหว 2 ชั้น 5 ห้องเรียน “อาคารทิสโก้ร่วมใจ 11”   โรงเรียนบ้านคลองกำ จังหวัดกระบี่ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ปี 2565 อนุมัติสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงอาหาร 260 ที่นั่ง  “อาคารทิสโก้ร่วมใจ 12” และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 40 ชุด โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว (อยู่ระหว่างดำเนินการ) และปี พ.ศ. 2566 อนุมัติสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน “อาคารทิสโก้ร่วมใจ 12” โรงเรียนวัดโนนสะเดา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)