นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ส่งมอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2022 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อมอบให้กับโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ อำเภอลำทับ ที่ชนะเลิศระดับประเทศ และโรงเรียนบ้านลำทับ อำเภอลำทับ  ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ (อันดับ 6-10) โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทั้ง 2 โรงเรียนรับมอบ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับ 2 โรงเรียนที่ได้ขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ปี 2565

นายสมชาติ ไกรแก้ว ยังกล่าวอีกว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ร่วมกับโรงเรียนในโครงการฯ และโรงเรียนเครือข่ายทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ ดำเนินกิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการฯ มีองค์ความรู้ และมีพฤติกรรมที่ดีในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว เช่น กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดใช้พลังงานไฟฟ้าและการจัดการขยะที่โรงเรียน) และโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน)  ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 โรงเรียน ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ ขอให้รักษาคุณความดีนี้สืบไป และขอให้ประสานความร่วมมือในการเผยแพร่แบ่งปันองค์ความรู้สู่โรงเรียนอื่น ๆ รวมถึงไปสู่สังคมในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป