วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.  ที่ห้องประชุมปูดำ นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ พร้อมนางสาวสิณีณาฏ  อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นำผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับบริการภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาฐานข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชนที่เผยแพร่บนเว็ปไซต์ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด