วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานปฐมนิเทศและให้โอวาท ครูบรรจุใหม่ ที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 10 สาขาวิชาเอก 57 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกคณิตศาสตร์ และภาษาไทย วิชาเอกละ 15 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา สังคมศึกษา พลศึกษา นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ วิขาเอกละ 1 อัตรา ประถมศึกษา 6 อัตรา และปฐมวัย 10 อัตรา มีผู้มารายงานตัวครบ
นายสมชาติ ไกรแก้ว กล่าววว่า ขอให้ทุกคนเป็นครูตลอด 24 ชั่วโมง ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ ครองตน ครองคน ครองงาน ให้สมกับการเป็นครู ได้แก่ การครองตน จะต้องเป็นคนที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไป มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค การครองคน จะต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การครองงาน จะต้องเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานอยู่เสมอ