วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ที่ห้องประชุมปูดำ ดร.วรรณดี เกตแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม  และผู้เกี่ยวข้อง พิจารณาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำ  ปีงบประมาณ 2566 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของการประเมินตนเอง เพื่อรายงานเข้าสู่ระบบ PMQA/KRS ตาม  กำหนดของ สพฐ. ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กำหนดให้ทุกส่วนราชการ ประเมินสถานะของหน่วยงาน ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์เกณฑ์การพิจารณาแต่ละระดับตามแนวทางการประเมินทั้ง 6 หมวด (หมวด 1-6) พร้อมปฏิทินกำหนดการดำเนินการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0