วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านบางคราม อำเภอคลองท่อม นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา “คลองท่อมเหนือเกมส์ ครั้งที่ 1” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาทักษะและความสามารถในการเล่นกีฬา ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนในตำบลมีนิสัยรักการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่สังคมที่น่าอยู่ และห่างไกลอบายมุข รู้จักการแบ่งปันและเสียสละ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยดำเนินการแข่งขันกีฬา 4 ประเภท คือ กีฬาฟุตบอล เปตอง กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านบางคราม บ้านคลองท่อมเหนือ บ้านบางเตียว และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอโดยนายสงัด พงษ์พ้นภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน