วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมน้ำพุร้อนเค็มรีสอร์ท อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 6 จำนวน 11 คน ได้แก่ ดร.วรรณดี เกตแก้ว จาก สพป.กระบี่พร้อมรอง ผอ.สพป.ตรังเขต 1, ตรัง เขต 2, สพป.ภูเก็ต, สพป.ระนอง และสพป.พังงา เพื่อเตรียมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยดำเนินการให้คำแนะนำ ปรึกษา ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. จำนวน 4 คน ประกอบด้วย นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานกรรมการ ว่าที่ ร.ต.สุพจน์ บุญยืน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นกรรมการ นางสุมน ไชยเสนีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางวิไลวรรณ เจียวก๊ก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กระบี่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ