วันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ห้องรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ให้การต้อนรับนายฉัตรชัย หวังมีจงมี ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) พร้อมคณะ ที่ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน (Site Visit) เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเอง แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานการใช้งานระบบ ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และข้อคิดเห็น นำไปใช้ในการปรับปรุงระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากับหน่วยงานภายนอกได้อย่างราบรื่น รวมถึงมีความมั่นคง ปลอดภัยในการใช้งานระบบมากยิ่งขึ้นต่อไป หลังจากนั้น ลงพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อำเภอเหนือคลอง และโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง อำเภอเมืองกระบี่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลระดับสถานศึกษา โดย ดร.วรรณดี เกตแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทั้ง 2 โรง ให้การต้อนรับ