นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ ได้มอบหมายให้นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับระถมศึกษา รุ่น 1 จำนวน 20 โรงเรียน และ รุ่น 2 รวม 20 โรงเรียน รวมเป็น 40 โรงเรียน รวมถึงบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เข้ากับการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับประถมศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะวิทยากร ประกอบด้วย นางอาจารียา กาญจนวิวิญ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ เป็นผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) นางศิริมา แสนพันตรี ครูโรงเรียนบ้านนาวง ครูที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT)
นางหร่อดีย๊ะ การกล้า ครูโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) ในเครือข่ายโรงแรมพิมาลัย รีสอร์ท แอนสปา และนางสาวพรรณราย จันทราชา ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ รุ่น ๑ และรุ่น ๒ จำนวน ๔๐ คน ลักษณะของกิจกรรม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน ๒ วัน