วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) และอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ตามนโยบายล็อกเป้า 9 นโยบายสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และร่วมพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรม Best Practice ตามนโยบายล็อกเป้า 9 นโยบาย จำนวนทั้งสิ้น 391 ผลงาน และรายงานผลการดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามประเด็นการนิเทศ ในเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาพิเศษเรียนรวม และการนำหลักสูตรท้องถิ่นไปใช้ รวมถึงรายงานผลกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การใช้สื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา วิธีการ รูปแบบ และเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศภายในสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ การคิดเลขเป็น ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบวัดแวว พหุปัญญา และการแก้ไขปัญหาถดถอยทางการเรียนรู้ การจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 การจัดการเรียนรู้ประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างพลเมืองเด็ก และเยาวชนวิถีใหม่ (Civic Education) และรายงานผลโรงเรียนคุณภาพ (8 จุดเน้น)