วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อร่วมพิจารณาการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส ยุติธรรม