วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพวงชมพู ชั้น 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ (กศจ.) เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกระบี่ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดกระบี่ โดยผ่านกลไกของ กศจ. และรับทราบในเรื่องของทุนการศึกษา “เยาวชนคนกระบี่พันธุ์ดี” การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 15 ปี 2566 รวมถึงร่วมพิจารณาการขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากงบดำเนินงานเป็นลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ โดยมีนายภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุม