วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนซ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษากระบี่ พร้อม ดร.วรรณดี เกตแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสมศักดิ์ เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประชุมชี้แจงการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 205 โรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เตรียมความพร้อมประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงาน และศึกษานิเทศก์ ทุกคน ช่วงสิ้นเดือนสิงหาคม 2566 โดยใช้กิจกรรม Rally Team กิจกรรมฐานการเรียนรู้ ภายใต้หัวข้อ “การศึกษาดี กระบี่ไม่มีวันลืม” และเตรียมความพร้อมการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)