วันที่ 4 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนในสถานศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด และมีความรู้ ความเข้าใจในภาระหน้าที่คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน รวมถึงพัฒนาทักษะและศักยภาพในการออกตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อช่วยเหลือ ดูแล นักเรียน ที่มั่วสุมตามแหล่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การหนีเรียน การทะเลาะวิวาท และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนให้น้อยลง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทำแผนปฏิบัติงานในการออกตรวจนักเรียนตามแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี่ โดยผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 50 คน ดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2566 โดยนางสาวสิณีณาฏ อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดอบรม และได้รับเกียรติจากนายวราวุฒิ ประสารพจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช