วันที่ 6 กันยายน 2566 ที่โรงอนุบาลกระบี่ ถนนท่าเรือ อำเภอเมืองกระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Symposium นำเสนอผลงานการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในสถานศึกษา โครงการพัฒนาครู เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกว่า 700 คน โดย ดร.วรรณดี เกตแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 โรง นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และขับเคลื่อนการศึกษาของโรงเรียนพื้นที่เกาะ โดยครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่ประสบความสำเร็จ หรือมีผลงานที่เป็นแบบอย่างได้ โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษานิเทศก์ใช้การนิเทศชั้นเรียน พัฒนาจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน ผ่านกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตรทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 และมี Soft skills ที่ดีขึ้น อาทิ ทักษะการทำงานกลุ่ม ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะการสื่อสาร รวมทั้งคุณลักษณะที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพ และการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่