วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมปูดำ นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมศึกษานิเทศก์ในสำนักงานทุกคน   เตรียมความพร้อมในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเทศการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2566    เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหาความต้องการนิเทศและการส่งเสริมพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ และจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงให้มีข้อมูลสารสนเทศ ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศการศึกษา และจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2566 อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม  มีระบบ และมีความต่อเนื่อง