วันที่ 5  กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  จังหวัดภูเก็ต  นายสมชาติ  ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นำคณะบุคลากร  ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2566  ประกอบด้วย นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นางเจตนิพิฐ  อยู่เจริญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม   นายสงวน เสริฐสุรินทร์   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึก  นายสิทธิผล  ดีใจ  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพน และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้แก่  นางแสงระวี  แซ่ตั๋น  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์     นางรัตนะ  พรหมแก้วสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน    นางวิไลวรรณ  เจียวก๊ก ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    และนางวรรณอนงค์  พลคช นักทรัพยากรบุคคล