/////วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมทีมบริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ในการประชุมติดตาม ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (การรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการติดตาม ประเมินผล ตามตัวชี้วัดนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 (QP) และนโยบายระยะเร่งด่วนของ สพฐ. (QW) และ/การติดตาม ประเมินผลตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ.(AP) ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 ซึ่ง สพฐ.ได้แจ้งผลการประเมินการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ สพป.กระบี่ ในภาพรวม ทั้ง 3 ส่วน อยู่ในระดับดีเยี่ยม  ประกอบด้วย 1. ตัวชี้วัดเร่งด่วนของ สพฐ. (Quick Policy : QP) 2.ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. และ 3. มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา