S__33726467
Green Head Banner2566 - 3
Banner โครงการ ITA PNG
Green Head Banner2566 - 2
3696329
NO GIFT
ITA banner
open-1_2566
forking-create-02-tn
previous arrow
next arrow
directorPNG
deputy_director2
deputy_director3
deputy_director11
previous arrow
next arrow
Big Data
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
E-Office
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
E-money
ระบบตรวจสอบด้านการเงิน
E-Report
ระบบรายงานออนไลน์
ประกาศ สพป.กระบี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
Google Photos
คลังภาพกิจกรรม สพป.กระบี่
2811, 2023

—-> ดาวน์โหลด เอกสารต่างๆ <—-

เพลงมาร์ทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

สื่อการเรียนออนไลน์

ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ทรงเห็นว่าการพัฒนาการศึกษา คือ การสร้างความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังทรงเข้าพระทัยถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอย่างถ่องแท้ ในปี พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้ทันสมัย หากแต่ยังคงยึดถือแนวทางของพระราชบิดาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาต้องสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสายสามัญและสายอาชีพอันสอดคล้องกับสภาวการณ์การศึกษาของโลกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 15,553 โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Distance lerning information technology : DLIT ) มี 5 รูปแบบ

OBEC Content Center เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป Android เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป Windows เวอร์ชั่น 8.1 ขึ้นไป

ภาพกิจกรรมประชุมปฎิวัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2566-2570

10/05/2023|VTR|ปิดความเห็น บน ภาพกิจกรรมประชุมปฎิวัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2566-2570

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษา
สพฐ
คุรุสภา
สกสค.
สทศ.

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

    ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ