1205, 2024
805, 2024
605, 2024
https://www.krabiarea.go.th/appeal2/
https://www.krabiarea.go.th/questions/
https://www.krabiarea.go.th/feedback/

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

 1. โครงสร้างองค์กร (Click)
 2. ข้อมูลผู้บริหาร
  2.1 ข้อมูลผู้บริหารองค์กร (Click)
  2.2 ข้อมูลบุคลากร
  2.3 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. (Click)
  2.4 คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. (Click)
 3. อำนาจหน้าที่
  3.1 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  4.1 แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2566-2570 (Click)
 5. แผนเเละความก้าวหน้าในการดำเนินงานเเละการใช้งบประมาณประจำปี
 6. ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน (Click)
 7. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 1. กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต
 2. กิจกรรม สพป. กระบี่
 3. ข่าวประชาสัมพันธ์
 4. ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง
 5. รายงานงบทดลอง
 1. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 2. Q&A (ถาม-ตอบ)
 3. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 4. Social Network
  4.1 Facebook
  4.2 Twitter
  4.3 YouTube
  4.4 Instagram
 5. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แผนการดำเนินงานเเละงบประมาณ

การปฏิบัติงาน

 • คู่มือหรือเเนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การให้บริการเเละการติดต่อประสานงาน

 • คู่มือหรือเเนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 • ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 • E-service
 • รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • แผนการบริหารเเละการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารเเละการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

 • เเนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการสีส่วนร่วม

 • การเปิดโอกาสให้เกิดการสีส่วนร่วม
 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • สร้างวัฒนธรรม No gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No gift Policy
 • รายงานการรับทรัพย์สินฆรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 • การประเมิความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตราการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงาน
 • รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสในหน่วยงาน

ประกาศด้านการเงินเเละสินทรัพย์

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลของปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

รายการคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานครูภัณฑ์

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลของปีงบประมาณ 2566  (Download)

รายงานงบทดลองปี 2567

รายงานงบทดลองปี 2566

รายงานงบทดลองปี 2565

Big Data
ระบบข้อมูลสารสนเทศ
E-Office
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
E-money
ระบบตรวจสอบด้านการเงิน
E-Report
ระบบรายงานออนไลน์
ข้อมูลด้านการเงิน
กลุ่มบริหารการเงินเเละสินทรัพย์
ประกาศ สพป.กระบี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
Google Photos
คลังภาพกิจกรรม สพป.กระบี่
Cerfiticate
คล้งเกียรติบัตร
2305, 2024

----> ดาวน์โหลด เอกสารต่างๆ <----

เพลงมาร์ทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

สื่อการเรียนออนไลน์

ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ทรงเห็นว่าการพัฒนาการศึกษา คือ การสร้างความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังทรงเข้าพระทัยถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอย่างถ่องแท้ ในปี พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้ทันสมัย หากแต่ยังคงยึดถือแนวทางของพระราชบิดาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาต้องสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสายสามัญและสายอาชีพอันสอดคล้องกับสภาวการณ์การศึกษาของโลกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน 15,553 โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Distance lerning information technology : DLIT ) มี 5 รูปแบบ

OBEC Content Center เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป Android เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป Windows เวอร์ชั่น 8.1 ขึ้นไป

พิธีเทิดพระเกียรติ งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 | สำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่

11/07/2023|VTR|ปิดความเห็น บน พิธีเทิดพระเกียรติ งานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งที่ 2 | สำนักงานลูกเสือจังหวัดกระบี่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษา
สพฐ
คุรุสภา
สกสค.
สทศ.

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

  ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ